Społeczeństwo informacyjne | Stalart - Producent domów w systemie SCS | Stalart

Przejdź do treści

PRAWO O USŁUGACH SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Stalart Sp. z o. o. odpowiedzialny za stronę internetową stalart.biz/stalart.com.pl, zwany dalej ODPOWIEDZIALNYM, udostępnia ten dokument użytkownikom, za pomocą których zamierza wypełnić obowiązki wynikające z przepisów o usługach informacyjnych i handlu elektronicznym, a także informowanie wszystkich użytkowników serwisu o warunkach korzystania.
Każda osoba, która uzyskuje dostęp do tej witryny, przyjmuje rolę użytkownika, zobowiązując się do przestrzegania postanowień określonych w niniejszym dokumencie, a także wszelkich innych przepisów prawa, które mogą mieć zastosowanie.  
Stalart sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkiego rodzaju informacji, które mogą pojawić się na stronie internetowej, bez obowiązku powiadamiania lub informowania użytkowników o tych obowiązkach, rozumianych jako wystarczające wraz z publikacją na stronie internetowej stalart.biz/stalart.com.pl.
 
DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwa domeny: www.stalart.biz/stalart.com.pl
Nazwa handlowa: STALART
Nazwa firmy: Stalart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: PL 872-23-08-349
Siedziba: Paszczyna 84, 39-207 Brzeźnica
Telefon: +602 663 739
e-mail: biuro@stalart.biz

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ
Witryna internetowa, w tym między innymi jej koncepcja,wykonanie, i inne elementy niezbędne do jej działania, projekty, logo, tekst i/lub grafika, są własnością ODPOWIEDZIALNEGO lub, jeśli dotyczy, na mocy licencji udzielonej ODPOWIEDZIALNEMU ich autorów. Cała zawartość strony internetowej jest należycie chroniona przepisami dotyczącymi własności intelektualnej i przemysłowej, a także zarejestrowana w odpowiednich rejestrach publicznych.
Niezależnie od celu, do jakiego były przeznaczone, całkowite lub częściowe powielanie, wykorzystywanie, eksploatacja, dystrybucja w tym komercyjnych wymaga w każdym przypadku uprzedniej pisemnej zgody ODPOWIEDZIALNEGO. Każde użycie, które nie zostało wcześniej autoryzowane, jest uważane za poważne naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej autora.
Projekty, logotypy, teksty i/lub grafiki,które nie są własnością ODPOWIEDZIALNEGO, a pojawiają na stronie internetowej, należą do ich właścicieli, którzy są za nie odpowiedzialni za wszelkimikonsekwencjami, które mogą się w związku z nimi pojawić. ODPOWIEDZIALNY wyraźnie oznacza skąd pochodzi cytowany tekst lub projekt i kto jest jego autorem.  
ADMINISTRATOR uznaje odpowiednie prawa własności intelektualnej i przemysłowej na rzecz ich właścicieli, sama ich wzmianka lub pojawienie się na stronie internetowej nie oznacza istnienia jakichkolwiek praw lub odpowiedzialności w stosunku do nich, ani nie oznacza ich promowania, sponsorowania lub rekomendacji.
Aby zgłosić jakiekolwiek uwagi dotyczące możliwych naruszeń praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także dowolnej zawartości witryny, możesz to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@stalart.biz

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI
ODPOWIEDZIALNY jest zwolniony z wszelkiego rodzaju odpowiedzialności wynikającej z informacji opublikowanych na jego stronie internetowej, pod warunkiem, że informacje te zostały zmanipulowane lub wprowadzone przez osobę trzecią spoza niej.
 
KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE
Ta witryna może wykorzystywać techniczne pliki cookie (niewielkie pliki informacyjne wysyłane przez serwer do komputera osoby odwiedzającej stronę) w celu wykonywania pewnych funkcji, które są uważane za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania witryny. Stosowane pliki cookie są w każdym przypadku tymczasowe, a ich jedynym celem jest usprawnienie przeglądania i znikają po zakończeniu sesji użytkownika. W żadnym wypadku te pliki cookie...
Dane osobowe pochodzące z plików cookie nie będą przechowywane.
Za pomocą plików cookie możliwe jest również, aby serwer, na którym znajduje się strona internetowa, rozpoznał przeglądarkę używaną przez użytkownika w celu ułatwienia przeglądania, umożliwiając np. dostęp użytkownikom, którzy wcześniej zarejestrowali się w obszarach, usługach , promocjach lub konkursach zarezerwowanych wyłącznie dla nich bez konieczności rejestracji przy każdej wizycie.
Można je również wykorzystać do pomiaru oglądalności, parametrów ruchu, kontroli postępów i liczby wejść itp. Ta witryna nie zainstaluje niepotrzebnych plików cookie bez uprzedniej zgody użytkownika.
Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji swojej przeglądarki, aby był powiadamiany o użyciu plików cookies oraz aby przeglądarka uniemożliwiła ich instalację na urządzeniu. Proszę zapoznać się z instrukcjami swojej przeglądarki, aby rozszerzyć te informacje.
 
POLITYKA LINKÓW
Ze strony internetowej użytkownik może zostać przekierowany do treści stron internetowych podmiotów trzecich. Ponieważ ODPOWIEDZIALNY nie może kontrolować treści wprowadzane przez osoby trzecie na swoich stronach internetowych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do tych treści. W każdym przypadku ODPOWIEDZIALNY przystąpi do natychmiastowego wycofania wszelkich treści, które mogłyby być sprzeczne z ustawodawstwem krajowym lub międzynarodowym, dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym, przystąpi do natychmiastowego wycofaniaprzekierowanie do wspomnianej strony internetowej, informując właściwe organy o przedmiotowej treści.  
ODPOWIEDZIALNY nie ponosi odpowiedzialności za informacje i treści przechowywane, między innymi, na forach, czatach, generatorach blogów, w komentarzach, w sieciach społecznościowych lub w jakikolwiek inny sposób, który umożliwia stronom trzecim niezależne publikowanie treści na stronie internetowej. ODPOWIEDZIALNEGO.
W przypadku, gdy użytkownik uzna, że w serwisie znajdują się treści, które mogłyby być sprzeczne z prawem, powinien niezwłocznie powiadomić o tym administratora serwisu.  
Ta witryna została sprawdzona i przetestowana pod kątem prawidłowego działania. ODPOWIEDZIALNY nie wyklucza jednak wystąpienia pewnych błędów programistycznych, wystąpienia siły wyższej, klęsk żywiołowych, strajków lub podobnych okoliczności, które uniemożliwią dostęp do serwisu.
 
ADRESY IP
Serwery serwisu mogą automatycznie wykryć adres IP i nazwę domeny, z których korzysta użytkownik. Adres IP to numer automatycznie przypisywany komputerowi, gdy łączy się on z Internetem. Wszystkie te informacje są zapisywane w należycie zarejestrowanym pliku aktywności serwera, który umożliwia późniejsze przetwarzanie danych w celu uzyskania wyłącznie pomiarów statystycznych, pozwalających poznać liczbę wyświetleń strony, liczbę wizyt na serwerach WWW, kolejność odwiedzin , punkt dostępu itp.
  
OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA
Do rozstrzygania wszelkich sporów lub kwestii związanych z tą witryną internetową lub działaniami na niej prowadzonymi zastosowanie będzie miało ustawodawstwo polskie, któremu strony wyraźnie się poddają, jako właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających lub związanych z korzystaniem z niej przez sądy Rejonowy w Rzeszowie.

Wróć do spisu treści